CZ|EN|PL|DE
 

OpočnoOrganizační složka Kultura Opočna

Email Tisk PDF
Zastupitelstvo města  Opočna ve své samostatné působnosti dle ustanovení  § 35  a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zřídilo na svém zasedání dne 5. 12. 2016 usnesením č. 14/2016/18 organizační složku města Opočna. Zřizovací listina organizační složky je vydána v souladu s ustanovením § 24-26 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Součásti organizační složky 

Městská knihovna:

Městská knihovna Opočno je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb vymezených zákonem č. 257/2001 Sb., knihovním zákonem za dodržování podmínek rovného přístupu všem bez rozdílu k těmto službám, jako knihovna ve smyslu § 3, odst. 1 písm. c zák. č. 257/2001 Sb.

 • Knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů obce a plnění účelu svého zřízení.
 • Knihovna buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury, shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o obci.
 • Knihovna poskytuje meziknihovní služby (výpůjční, informační a reprografické).
 • Knihovna poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace (ústní i písemné).
 • Knihovna zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména z oblasti státní správy a samosprávy.
 • Knihovna umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má bezplatný i placený přístup, pomocí telekomunikačního zařízení.
 • Knihovna pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce.
 • Knihovna spolupracuje s dalšími organizacemi a školskými zařízeními v obci.
 • Při plnění svých hlavních činností spolupracuje s Knihovnou v Rychnově nad Kněžnou.
 • Obsah, formy a rozsah spolupráce jsou předmětem samostatné smlouvy mezi Městem
 • Opočnem a Knihovnou v Rychnově nad Kněžnou, pověřenou regionálními funkcemi.
 • Podmínky za nichž jsou služby knihovny poskytovány jsou uvedeny ve Výpůjčním (Knihovním) řádu.
 • Knihovna plní funkci střediskové knihovny.
>> Webové stránky knihovny

Turistické a informační centrum:

TIC shromažďuje informace a vytváří komplexní databanku cestovního ruchu dané oblasti (dále jen databanka). Databanka obsahuje turistické, kulturní a všeobecné informace, tj.informace o oblasti svého působení, jejích atraktivitách, ubytovacích a stravovacích možnostech, dopravě, obchodní síti, kulturních, sportovních programech a dalších akcích podle zaměření regionu. Základní podmínkou tvorby databanky je soustavnost, úplnost a aktuálnost. Turistické informační středisko shromažďuje, zpracovává a průběžně ověřuje informace na základě předem stanovených zásad dokumentační činnosti tak, aby databanka poskytovala aktuální, objektivní a komplexní přehled o možnostech cestovního ruchu v oblasti jeho působení.

TIC poskytuje všemi dostupnými formami (verbálně, telefonicky, prostřednictvím tiskovin a technických prostředků) veřejnosti informace uložené v databance. Formu bezprostředního styku s veřejností a jeho rozsah si stanoví podle individuálních podmínek odpovídajících potřebám cestovního ruchu v oblasti svého působení. Permanentní celoroční informovanost o oblasti svého působení zajišťuje dle svých možností zveřejněním databanky prostřednictvím vlastních průběžně aktualizovaných, celo¬ročně dostupných internetových stránek.

TIC musí být připojeno k internetu, informace jsou poskytovány v českém a minimálně jednom světovém jazyce.

Součástí TIC je i tiskové centrum. Tiskové centrum zajišťuje:
 • Přípravu Opočenských novin
 • Správu městského webového portálu
 • Sazbu kalendáře kulturních akcí
 • Mediální servis
 • Přípravu tiskovin pro významné akce města
 • Podporu spolkům při propagaci akcí
 • Přípravu propagačních materiálů města

TIC je zřízeno za účelem poskytování služeb obyvatelům v rámci turistického ruchu a za účelem rozvoje kulturního a společenského života ve městě.

>> Webové stránky informačního centra

Kodymův národní dům:

 • KND slouží pro pořádání kulturních a společenských akcí.
 • KND slouží jako zázemí pro spolky, jejichž předmětem činnosti je např. divadelní činnost.
 • KND je využíván pro výuku některých oborů Základní umělecké školy.
 • KND a některé jeho prostory jsou nabízeny ke krátkodobému i dlouhodobému pronájmu.
>> Webové stránky KNDAktualizováno dne 17. 1. 2017.

Úřední deska

Výběrové řízení na pracovníka turistického informačního centra
Vyvěšeno:
18.1.2019

Výběrové řízení na vedoucího odboru výstavby Městského úřadu Opočno
Vyvěšeno:
18.1.2019

Výroční zpráva za rok 2018 - poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu...
Vyvěšeno:
17.1.2019

Městský úřad Dobruška, stanovení přechodné úpravy provozu při provádění lokálních výsprav na silnicí...
Vyvěšeno:
16.1.2019

Záměr č. 1/2019
Vyvěšeno:
9.1.2019