CZ|EN|PL|DE
 

OpočnoUzavření manželství

Email Tisk PDF

svatba_anet_jakub_male_121
Obřadní místnost - Mariánský kostelík

Obřady se nekonají ve dnech státního svátku.

Kapacita Mariánského kostelíku je 80 míst na sezení + cca 50 míst na stání.

Svatební obřady se zadávají tak, aby na sebe navazovaly (po 30-ti minutách). Je důležité si nejprve dohodnout termín na matrice a potom zajednávat vše ostatní, aby nevznikla situace, že v daném termínu nebude moci obřad být uskutečněn.

Při obřadu se pouští reprodukovaná hudba. V Mariánském kostelíku jsou nainstalovány kostelní varhany. Tyto varhany lze využít i při svatebním obřadu. Kontakt na varhaníky, kteří rádi zahrajou na obřadu máme k dispozici.
Rozhazování rýže a okvětních lístků je dovoleno pouze před Mariánským kostelíkem. V kostelíku je možnost rozhazování pouze umělých okvětních lístků.

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka - podrobné informace sdělí kterýkoli matriční úřad.

Doklady potřebné k uzavření manželství:

 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
 • úmrtní list zemřelého manžela,
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo partnerství –rozsudek o rozvodu
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
 • jde-li o osobu, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo o fyzickou osobu stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.

Snoubenec, který je cizincem, předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky, to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

V případě uzavření manželství církevní formou si snoubenci požádají na matrice podle místa konání o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.

Poplatky

 • uzavření manželství ve čtvrtek (obřadní den) v obřadní síni - zdarma
 • uzavření manželství mimo obřadní den nebo mimo úředně určenou místnost - 1 000,- Kč
 • nemají-li snoubenci trvalý pobyt na území České republiky - 3 000,- Kč
 • pokud má na území České republiky trvalý pobyt jen jeden ze snoubenců - 2 000,- Kč

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydává matriční úřad na žádost státního občana České republiky. O vydání vysvědčení o právní způsobilosti

k uzavření manželství se žádá osobně. Toto osvědčení se předkládá při uzavření manželství v cizině.

Žadatel podá písemnou žádost, se kterou předloží:

 • občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince,
 • rodný list,
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu,
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
 • úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého partnera

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání. Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč v hotovosti.

Úřední deska

Výběrové řízení na pracovníka turistického informačního centra
Vyvěšeno:
18.1.2019

Výběrové řízení na vedoucího odboru výstavby Městského úřadu Opočno
Vyvěšeno:
18.1.2019

Výroční zpráva za rok 2018 - poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu...
Vyvěšeno:
17.1.2019

Městský úřad Dobruška, stanovení přechodné úpravy provozu při provádění lokálních výsprav na silnicí...
Vyvěšeno:
16.1.2019

Záměr č. 1/2019
Vyvěšeno:
9.1.2019