CZ|EN|PL|DE
 

OpočnoTajemník

Povinnosti tajemníka jsou definovány v § 110 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je přímo odpovědný starostovi za plnění úkolů městského úřadu v samostatné i přenesené působnosti.

  • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města
  • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou
  • zúčastňuje s zasedání zastupitelstva města a rady města s hlasem poradním
  • řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města zařazených do městského úřadu
  • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu
  • stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu
  • rozhoduje při kompetenčních sporech mezi odbory a samostatnými odděleními městského úřadu a zajišťuje koordinaci činnosti odborů a samostatných oddělení
  • vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost pracovníků městského úřadu, kteří nejsou zařazeni v některém z odborů městského úřadu
  • podle obsahu žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obsahu podnětů, oznámení, stížností nebo petic, rozhoduje o přidělení k vyřízení příslušnému odboru
  • vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád městského úřadu a další vnitřní směrnice městského úřadu, nevydává-li je rada města

Úřední deska

Výběrové řízení na pracovníka turistického informačního centra
Vyvěšeno:
18.1.2019

Výběrové řízení na vedoucího odboru výstavby Městského úřadu Opočno
Vyvěšeno:
18.1.2019

Výroční zpráva za rok 2018 - poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu...
Vyvěšeno:
17.1.2019

Městský úřad Dobruška, stanovení přechodné úpravy provozu při provádění lokálních výsprav na silnicí...
Vyvěšeno:
16.1.2019

Záměr č. 1/2019
Vyvěšeno:
9.1.2019