CZ|EN|PL|DE
 

OpočnoOddělení sociálních věcí a životního prostředí

Email Tisk PDF

Rozsah činnosti

Životní prostředí


Samostatná působnost MěÚ pro Opočno a městské části Čánka a Dobříkovec

 • organizace odpadového hospodářství města
 • správa majetku města (prodeje a pronájmy pozemků, lesní hospodářství)
 • investiční akce (dozor investora, zadávání veřejných zakázek, výběrová řízení)
 • poplatky za zábor veřejného prostranství
 • ochrana před povodněmi (povodňové plány, prohlídky)
 • spolupráce se stavební komisí
 • poradenská činnost pro spotřebitele
 • vydávání rybářských lístků

Výkon státní správy v přenesené působnosti pro Opočno a městské části Čánka a Dobříkovec

 • ochrana přírody a krajiny (povolování kácení dřevin rostoucích mimo les)
 • ochrana ovzduší (evidence malých zdrojů znečišťování ovzduší a jejich zpoplatňování)
 • nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (kontroly, opatření, pokuty)
 • evidence včelstev

pro Opočno a obce České Meziříčí, Králova Lhota, Mokré, Přepychy, Rohenice, Semechnice, Trnov

 • ochrana přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (registrace významných krajinných prvků, stanoviska k zásahům do VKP, vyhlášení památných stromů a jejich ochrany, souhlasy k cestám)
 • ochrana zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o
 • ochraně zemědělského půdního fondu (rozhodnutí o odvodech za odnětí pozemků ze ZPF)


Sociální věci


 • výkon specializovaných agend péče o osoby, rodiny a skupiny v nepříznivé sociální situaci
 • poskytování sociální pomoci v přímém styku s osobami nebo rodinami, které se dostaly do nepříznivé sociální situace
 • provádění terénní sociální práce v rámci plnění úkolů obecního úřadu
 • zajištění plnění preventivní a poradenské činnosti

Úřední deska

Oznámení 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Opočna 31.10.2018 od 18 hodin v Kodymově náro...
Vyvěšeno:
23.10.2018

MěÚ Dobruška, veř. vyhláška, oznámení o zahájení stavebního řízení a nařízení ústního jednání 20.11....
Vyvěšeno:
19.10.2018

Rozpočtové opatření R/9/2018
Vyvěšeno:
16.10.2018

Záměr č. 13/2018
Vyvěšeno:
12.10.2018

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Opočna konaného 24.9.2018 v zasedací místnosti MěÚ Opočno...
Vyvěšeno:
10.10.2018