CZ|EN|PL|DE
 

OpočnoOdbor hospodářsko-správní a finanční

Email Tisk PDF
 •  zabezpečuje plnění úkolů  Rady města a Zastupitelstva města v oblasti hospodaření s finančními prostředky 
 • sestavuje návrh rozpočtu města dle požadavků a podkladů orgánů města, jednotlivých odborů městského úřadu, organizačních složek a příspěvkových organizací zřízených městem
 • po schválení rozpočtu ho sleduje a kontroluje jeho plnění 
 •  podává návrhy k provedení změny rozpočtu 
 • eviduje jednotlivá rozpočtová opatření a rozpočtové změny dle časové posloupnosti 
 • vede účetnictví města 
 •  vede hlavní pokladnu 
 • eviduje a sleduje pohyb finančních prostředků na bankovních účtech, zajišťuje platební styk – internetové bankovnictví 
 • zpracovává měsíční, čtvrtletní, pololetní a roční účetní závěrky a vyhotovuje měsíční, čtvrtletní, pololetní a roční výkazy pro krajský úřad a ministerstvo financí 
 • zabezpečuje správu místního poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, poplatků ze psů, poplatků za lázeňský a rekreační pobyt, poplatků ze vstupného a poplatků z ubytovací kapacity
 • vede agendu výherních hracích automatů 
 • účetně zpracovává a eviduje splátky úvěrů včetně jejich příslušenství 
 • vede evidenci pro účely daně z přidané hodnoty 
 • vede evidenci majetku, pohledávek a závazků 
 • na základě informací jiných odborů a organizačních složek města eviduje přírůstky majetku a následně o nich účtuje 
 • shromažďuje návrhy na vyřazení majetku, svolává likvidační komisi, na základě  schválení likvidační  komisí provádí vyřazení majetku 
 • zabezpečuje inventarizaci hmotného majetku a zpracovává její výsledky 
 • zabezpečuje dokladovou inventarizaci 
 • vede evidenci objednávek   
 • spolupracuje při zpracování a uplatňování žádostí o finanční prostředky z dotací 
 • sleduje čerpání poskytnutých dotací a zodpovídá za jejich řádné vyúčtování 
 • zpracovává daňová přiznání k dani z přidané hodnoty 
 • připravuje podklady pro sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob za Město Opočno 
 • spolupracuje s auditorem při ověřování roční účetní závěrky 
 • zpracovává statistické výkazy 
 • provádí archivaci účetních dokladů 
 • zajišťuje vedení mzdové a personální agendy  zaměstnanců města v souladu se zákoníkem práce a dalšími právními předpisy 
 • eviduje a zpracovává odměny členům zastupitelstva města 
 • zajišťuje archivaci mzdových podkladů města a všech organizací, jejichž je město právním nástupce 
 • provádí likvidaci cestovních příkazů 
 • zpracovává podklady pro zákonné pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu
 • provádí vyúčtování daně ze závislé činnosti a funkčních požitků

Úřední deska

Záměr č. 19 na rozšíření nájmu nebytových prostor na adrese Pitkova č.p. 635 v Opočně
Vyvěšeno:
13.12.2018

Krajský úřad Královéhradeckého kraje - informace o závěru zjišťovacího řízení k záměru Průmyslový pa...
Vyvěšeno:
12.12.2018

JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., Praha 6 - elektronická dražba nemovitých věcí 13.12.2018, č.j. 067 EX...
Vyvěšeno:
12.12.2018

Záměr č. 18 na změnu výše nájmu ze Smlouvy o nájmu a provozování VaK pro veřejnou potřebu a centráln...
Vyvěšeno:
11.12.2018

Zubní pohotovost - aktuální rozpis služeb od 15.12.2018, sobota, neděle, svátek od 8 do 12 hodin...
Vyvěšeno:
11.12.2018