CZ|EN|PL|DE
 

OpočnoOdbor výstavby

Email Tisk PDF
Odbor výstavby Městského úřadu Opočno je příslušným obecným stavebním úřadem podle §13 odst. 1 písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), s působností pro obce Opočno, České Meziříčí, Jílovice, Královu Lhotu, Ledce, Mokré, Očelice, Přepychy, Rohenice, Semechnice a Trnov, včetně místních částí uvedených obcí.


Pro tyto obce vydává zejména tato rozhodnutí a opatření podle stavebního zákona:

 • územně plánovací informace,
 • územní souhlasy,
 • územní rozhodnutí:
  • o umístění stavby nebo zařízení
  • o změně využití území
  • o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
  • o dělení nebo scelování pozemků
  • o ochranném pásmu,
 • souhlasy s dělením pozemků, pokud se nevydává územní rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků,
 • sdělení k ohlášení jednoduchých staveb ( včetně jejich změn ), terénních úprav, zařízení a udržovacích prací,
 • stavební povolení,
 • kolaudační souhlasy,
 • rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby,
 • rozhodnutí o povolení zkušebního provozu,
 • souhlasy se změnou užívání stavby,
 • souhlasy podle § 15 stavebního zákona pro řízení vedená speciálními stavebními úřady, - opatření nebo rozhodnutí k odstranění stavby,
 • nařízení udržovacích nebo zabezpečovacích prací,
 • rozhodnutí o přestupcích na úseku stavebního řádu.


Odbor výstavby Městského úřadu Opočno vykonává v přenesené působnosti státní správu podle § 40 odst. 5 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro město Opočno, včetně Čánky a Dobříkovce a na tomto úseku vykonává zejména tyto činnosti: - rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie,

- projednává přestupky ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, - vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ( uzavírky, zvláštní užívání, umístění překážek, sjezdy ).

Odbor výstavby Městského úřadu Opočno, bez omezení působnosti, poskytuje data z centrálních státních registrů v rámci programu Czech Point a to:

 • výpis z katastru nemovitostí,
 • výpis z obchodního rejstříku,
 • výpis z živnostenského rejstříku,
 • výpis z rejstříku trestů (tento výstup poskytuje v případě nepřítomnosti matrikářek).

Data z programu Czech Point jsou poskytována v kanceláři, označené tímto symbolem, v 1. poschodí budovy Městského úřadu Opočno.


Aktualizováno dne 4. 5. 2015. 

Úřední deska

Výběrové řízení na pracovníka turistického informačního centra
Vyvěšeno:
18.1.2019

Výběrové řízení na vedoucího odboru výstavby Městského úřadu Opočno
Vyvěšeno:
18.1.2019

Výroční zpráva za rok 2018 - poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu...
Vyvěšeno:
17.1.2019

Městský úřad Dobruška, stanovení přechodné úpravy provozu při provádění lokálních výsprav na silnicí...
Vyvěšeno:
16.1.2019

Záměr č. 1/2019
Vyvěšeno:
9.1.2019