CZ|EN|PL|DE
 

OpočnoKancelář tajemníka

Email Tisk PDF

ASISTENTKA

 • zajišťuje informační, organizační a evidenční práce sekretariátu starosty města
 • vyřizuje záležitostí spojených s úřední činností starosty, místostarosty a tajemníka městského úřadu
 • spolupracuje s podatelnou na zajištění agendy pošty
 • organizačně zajišťuje slavnostní akt gratulace jubilantům z řad občanů města Opočna
 • zajišťuje zpracování a distribuci pozvánek na setkání Rodáků Opočna
 • zajišťuje organizačně-technické záležitosti spojené se zasedáními zastupitelstva a schůzemi rady (např. pozvánky, plakáty s programem zasedání zastupitelstva)
 • připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva, včetně jejich distribuce členům rady a zastupitelstva
 • vede evidenci usnesení zastupitelstva a usnesení rady a sleduje plnění termínů uložených úkolů
 • vyhotovuje zápis z jednání rady města a zastupitelstva města
 • objednává a vydává kancelářské potřeby všem zaměstnancům městského úřadu
 • evidenčně vede správu a údržbu počítačové sítě a kopírek městského úřadu objednávání a výdej materiálu pro výpočetní techniku
 • vede evidenci legalizace a aktualizace SW vybavení, pořízení SW
 • koordinuje činnosti příspěvkových organizací, spolků a neziskových organizací, působících na území města Opočna
 • zajišťuje organizaci a koordinaci všech prací spojených s tradičními kulturními akcemi na území města Opočna, u kterých bude hlavním pořadatelem město Opočno (Porcinkule, Mikuláš apod.), dle rozhodnutí rady města, na základě doporučení kulturní komise.
 • úzce spolupracuje s informačním centrem
 • vede evidenci spisů uložených do spisoven městského úřadu a dohlíží na jejich řádné označení
 • připravuje spisy ke skartaci a archivaci dle platných právních předpisů

Úřední deska

Výběrové řízení na pracovníka turistického informačního centra
Vyvěšeno:
18.1.2019

Výběrové řízení na vedoucího odboru výstavby Městského úřadu Opočno
Vyvěšeno:
18.1.2019

Výroční zpráva za rok 2018 - poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu...
Vyvěšeno:
17.1.2019

Městský úřad Dobruška, stanovení přechodné úpravy provozu při provádění lokálních výsprav na silnicí...
Vyvěšeno:
16.1.2019

Záměr č. 1/2019
Vyvěšeno:
9.1.2019