CZ|EN|PL|DE
 

OpočnoKostely a kaple farnosti

Email Tisk PDF
V Opočně můžete najít dva kostely pod správou římskokatolické církve. Jeden se nachází na Trčkově náměstí a je zasvěcen Nejsvětější Trojici a druhý, zasvěcený Narození Páně, na náměstí Kupkově.

Děkanský chrám Nejsvětější Trojice

Nynější podoba chrámu je z r. 1567, kdy Vilém Trčka z Lípy dal přestavět původní zámeckou kapli sv. Ondřeje. Tato kaple byla o dva páry sloupů kratší, měla vysoká gotická okna. Okna byla zkrácena a rozšířena do dnešní podoby a do hotového kostela byly vestavěny renesanční ozdobné galerie na tzv. jónských sloupech. Tyto galerie jsou jedinečným zjevem renesančního slohu v kostelních stavbách v krajinách na sever od Itálie a činí tento chrám spolu s gotickou klenbou a krásným pískovcovým žebrovím na klenbě památkou první třídy. Všimněme si, že každá hlavice sloupů galerie má jiný ornament výzdoby, také na galeriích se střídají krásně propracované symbolické ozdoby.
V r. 1716 dal Jeroným Colloredo přestavět do nynější podoby presbytář (kněžiště) a byl postaven štít chrámu s věžemi podle návrhu italského stavitele Alliprandiho. Věže mají tu zvláštnost, že jsou postaveny šikmo ke štítu.
Jeroným Colloredo dal také postavit hlavní oltář, který je z dovezeného veronského mramoru, z téhož mramoru je mřížka a spodek křtitelnice. Svatostánek oltáře je zdoben mozaikou z polodrahokamů.Oltářní obraz hlavního oltáře představuje nanebevzetí P. Marie s náznakem Boží Trojice na vrcholu obrazu. Má svou symboliku vzhledem k dějinám opočenské farnosti. Sídlem původní farní duchovní správy byl kostelík Nanebevzetí P. Marie (dnes slouží jako koncertní síň). Odtud byla správa přenesena do kostela Nejsvětější Trojice. Postranní oltáře mají tyto obrazy: vpravo u křtitelnice sv. patroni čeští, na druhé straně starokřesťanští mučedníci. U oltářů jsou ve zdi náhrobní kameny příslušníků rodu Trčků z Lípy. Nalevo od hlavního oltáře je pomník Jeronýma Colloredo Mansfelda (+ 1881), bývalého ministra orby, provedený podle návrhu profesora Zumbusche sochařem Pellegrinetim.
Moderní obětní stůl je z r. 1979 podle návrhu P. Václava Hartmana, absolventa Vysoké uměleckoprůmyslové školy, faráře v Hronově. Obětní stůl je ozdoben původní renesanční mřížkou z kostela P. Marie a symbolem ryb. Je to stylizovaná podoba tzv. kapra nádherného, který se pěstuje ve zdejším známém rybníku Broumar. Vzácnou řezbářskou prací od Jana Bulla je kazatelna z r. 1711 se sochou vítězného Krista na stříšce.

Varhany chrámu mají bohatě zdobenou vzácnou barokní skříň. Díky úsilí a štědrosti farníků, dalších přátel a milovníků umění, ale také za přispění Královéhradeckého kraje, byla v r. 2009 dokončena jejich generální oprava. Varhany tak mohou naplno oslavovat Pána a poskytovat krásné zážitky při poslechu vážné hudby.

Klášterní kostel Narození Páně

Kostel spolu s klášterem pro řád kapucínů postavil v r. 1676 - 78 italský stavitel Bernard Minelli. Založil jej Ludvík Colloredo z Walsee r. 1673.

Vzácný čelní obraz znázorňuje betlémskou událost Narození Páně. V dolním pravém rohu obrazu je portrét zakladatele, jeho manželky a dcery. Zakladatel drží v ruce model kostela.
Obětní stůl je z r. 1979. V přední části je ozdoben výjevy z utrpení Páně. Ambon - pulpit je zdoben obrazem sv. Františka Serafínského, jako představitele žitého evangelia. Výjevy na obětním stole i na ambonu jsou tepány ve měděné folii. Oltář i ambon navrhl a výjevy tepal P. Václav Hartman z Hronova. Na oltáři příčné kaple je vzácná barokní socha P. Marie.Ke kostelu byly přistavěny v 18. století ambity, v nichž je 14 obrazů křížové cesty z r. 1760 od slavného vídeňského malíře Jana Václava Bergla. Obrazy byly v r. XXXX zrestaurovány.

V kostele se koná každoročně slavnost zvaná Porciunkule, vždy v neděli po 2. srpnu, respektive první srpnovou neděli. Je to pouť, která má velkou tradici a je hojně navštěvována ze širokého okolí. Váže se k původním obyvatelům přilehlého kláštera, řádovým bratřím sv. Františka, kapucínům. Jméno "Porciunkule" znamená "podíleček" - porce, malá porce. Tak nazval sv. František malý kostelík poblíže svého rodného Assisi. Kostelík zasvěcený P. Marii Andělské byl v době sv. Františka na spadnutí, světec jej opravil a slavil 2. srpna 1208 jeho posvěcení.

Kostel Sv. Jana Křtitele v Pohoří

Kaple Sv. Jana Nepomuckého v Pohoří byla postavena v letech 1902-1903 jako náhrada za již nevyhovující kapličku z roku 1863 stávající naproti škole. Plány kaple zhotovil knížecí Ing. Schulc upravil Ing. Aug. Bělohlávek. Stavba i vnitřní úprava stála celkem 20 000 Korun a byla uhrazena dílem z milodarů občanů Pohořských, dílem z obecních peněz. Posvěcení kaple se konalo dne 28. června 1903, v neděli před svátkem sv. Petra a Pavla.

Kaple je vyzdobena překrásnými malbami mistra Somera - malíře z Chrudimi. Oltářní obraz sv. Jana Křtitele z původní kapličky visí v nové kapli nahoře za varhanami (maloval Jan Jeremiáš z Dobrušky), dvě sochy z výklenků sv. Václav a sv. Jan Nepomucký jsou rovněž ve výklencích nové kaple (od Srnce z Černilova).

V devatesátých letech 20. století se stav vnějšku svatyně rapidně zhoršil, stavba neměla delší dobu (přes 30 let) prakticky žádnou údržbu. Bylo proto v letech 2000 až 2002 přistoupeno ke kompletní rekonstrukci. Na opravy podle možností přispíval Děkanský úřad v Opočně a Obecní úřad v Pohoří. Občané Pohoří přispěli finančními dary do sbírky.

Více se o historii kaple dozvíte na stránkách Digitální kroniky Pohoří.

 

Kaple Panny Marie Bolestné v Semechnicích

Kaple ke cti Panny Marie v Semechnicích byla postavena v roce 1892 z milodarů, které sbírkami mezi občany obce shromáždil V. Rathouský z č. p. 90. Značnou část svého jmění na postavení kaple odkázala paní Alžběta Chmelíková z Podchlumí. Kaple byla vysvěcena dne 16. října 1892. Kaple byla běžně opravována a udržována zpravidla obyvateli obce. Poslední generální byla provedena v roce 1992. Po generální opravě, při příležitostí 100. výročí od postavení, byla kaple dne 6. září 1992 znovuvysvěcena kanovníkem Javůrkem z Farního úřadu Opočno.

Kaple Panny Marie v Trnově

Informaci připravujeme...

Úřední deska

Výběrové řízení na pracovníka turistického informačního centra
Vyvěšeno:
18.1.2019

Výběrové řízení na vedoucího odboru výstavby Městského úřadu Opočno
Vyvěšeno:
18.1.2019

Výroční zpráva za rok 2018 - poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu...
Vyvěšeno:
17.1.2019

Městský úřad Dobruška, stanovení přechodné úpravy provozu při provádění lokálních výsprav na silnicí...
Vyvěšeno:
16.1.2019

Záměr č. 1/2019
Vyvěšeno:
9.1.2019