CZ|EN|PL|DE
 

OpočnoCzech POINT

Email Tisk PDF

Czech Point, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistované místo výkonu veřejné správy, kde každý občan může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech. Cílem projektu Czech Point je poskytnout občanům ověřené výstupy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by museli navštívit několik různých úřadů státní správy.

Takovým místem je i Městský úřad Opočno, kde od 1. 1. 2008 může každý občan získat ověřené výstupy z katastru nemovitostí, živnostenského a obchodního rejstříku nebo z rejstříku trestů. Tyto ověřené výstupy jsou veřejnými listinami. Jejich vydáváním byl pověřen odbor výstavby Městského úřadu Opočno, matrika Městského úřadu Opočno (pouze výpis z rejstříku trestů) a od září 2010 také podatelna Městkého úřadu Opočno.

Základní informace k jednotlivým výstupům:

1. Výpis z katastru nemovitostí

Žadatel o výpis z katastru nemovitostí musí znát název katastrálního území a číslo listu vlastnictví, případně parcelní číslo pozemku nebo číslo popisné budovy, pro kterou je výpis z katastru nemovitostí žádán. O výpis z katastru nemovitostí lze zažádat i podle seznamu jednotek a to v případě, že budova je členěna na jednotky. To je typické zejména u bytových domů. Žadatel pak musí znát nejen popisné číslo domu, ale i číslo bytu v domě. Správní poplatek za vydání tohoto ověřeného výstupu činí 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za každou další započatou stranu. Snímky katastrální mapy Městský úřad Opočno neposkytuje! Oprávněným poskytovatelem takové listiny je nadále příslušné pracoviště Katastrálního úřadu.

2. Výpis z obchodního rejstříku

Žadatel o výpis musí v žádosti uvést identifikační číslo (IČ) subjektu, o němž mají být informace poskytnuty. Správní poplatek za vydání tohoto ověřeného výstupu je ve výši 100,- Kč za první stranu a 50,-Kč za každou další započatou stranu.

3. Výpis z živnostenského rejstříku

Žadatel o výpis musí v žádosti uvést identifikační číslo (IČ) subjektu, o němž mají být informace poskytnuty. Správní poplatek za vydání tohoto ověřeného výstupu je ve výši 100,- Kč za první stranu a za každou další započatou stranu ve výši 50,- Kč.

4. Výpis z rejstříku trestů

Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost žadatel obdrží vyplněnou na pracovišti Czech POINT (Městský úřad Opočno). Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis může být vydán i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Od 18.02.2008 je možné vydávat výpisy z Rejstříku trestů i zmocněncům, kteří žádají o výpis na základě plné moci jim udělené další osobou. Za výpis z rejstříku trestů zaplatí žadatel 100,- Kč.

Všechny poplatky, vybírané za ověřené výstupy z centrálních státních evidencí a rejstříků a za výpis z rejstříku trestů, se platí v hotovosti (nikoliv prostřednictvím kolkové známky) na pracovišti Czech Point.

Od 1. ledna 2009 rozšiřují kontaktní místa veřejné správy – CzechPOINT své služby o vydávání výpisů z následujících agend:

5. Výpis bodového hodnocení osoby

Dne 1. ledna 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu). Na základě této novely lze zažádat o Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů. Žadatel, popřípadě zmocněnec na základě plné moci, může výpis stavu konta získat po ověření totožnosti. Správní poplatek za vydání tohoto ověřeného výstupu je ve výši 100,- za první stránku a za každou započatou stránku ve výši 50,-Kč.

6. Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů je písemné potvrzení, že dodavatel splnil kvalifikaci a doložil splnění kvalifikace příslušnými doklady, vydávané Ministerstvem pro místní rozvoj, obsahující údaje zapisované do seznamu. U nezapsaných dodavatelů obsahuje výpis informaci o skutečnosti, že dodavatel není v seznamu zapsán. Tento výpis dokáže nahradit několik výpisů (Obchodní rejstřík, Rejstřík trestů, apod.) a prokázat kvalifikaci například v případě podání nabídky do veřejné soutěže. O tento výpis může požádat anonymní žadatel. Správní poplatek za vydání tohoto ověřeného výstupu je ve výši 100,- za první stránku a za každou započatou stránku ve výši 50,-Kč.

7. Registr účastníků provozu MA ISOH

Od 1. ledna 2009 autorizují vybraná kontaktní místa Czech POINT kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH ("Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství") za účelem podání agendy nebo její kontroly. Správní poplatek za vydání tohoto ověřeného výstupu je ve výši 100,- za první stránku, výpis by měl být pouze jednostránkový (určeno pro firmy likvidující autovraky).

8. VÝPIS Z INSOLVENČNÍHO REJSTŘÍKU

Jedná se o veřejně  přístupný rejstřík, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě  dvou ukazatelů - identifikačního čísla organizace (hledání  příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba). Poplatek za ověřený výpis se řídí zákonem o správních poplatcích, tzn. za první stranu 100 Kč, za každou následující 50 Kč.

Insolvenční  rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Více informací  o insolvenčním rejstříku naleznete na příslušných stránkách ministerstva spravedlnosti.

9. AUTORIZOVANÁ KONVERZE

Zákon č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů  zavádí termín autorizovaná konverze dokumentů.

Autorizovaná  konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné  podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.

Konverze z listinné  do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.

Konverze z elektronické  do listinné podoby - elektronický dokument, který  chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Za každou i započatou stránku konvertované listiny je vybírán poplatek 30 Kč,-, a to v obou formách konverze. Tedy z listinné podoby do elektronické a i z elektronické do listinné. Velikost formátu nerozhoduje, není zákonem stanovena.

10. DATOVÉ SCHRÁNKY

V souvislosti s platností  zákona č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované  konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním systémem datových schránek. Prostřednictvím systému Czech POINT je prozatím možné zažádat o zřízení datové schránky a požádat o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových.

Podání žádosti o zřízení datové schránky

Na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT je možné podat žádost o zřízení datové schránky. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu.

Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží zákazník přístupové  údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových

V případě  ztráty nebo odcizení přístupových údajů do datové  schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení  nových. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů.

Povolení vzájemného dodávání dokumentů mezi fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami prostřednictvím datových schránek

Činnosti, které budou prováděny na Czech POINTu v následujících měsících. Jedná se o tyto agendy:

  • Přidání pověřené osoby k přístupu do DS
  • Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
  • Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím OVM
  • Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do DS
  • Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
  • Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
  • Žádost, aby DS plnila/neplnila funkci OVM
  • Poplatky na kontaktních místech Czech POINT

Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněno je pouze opakované vydání přístupových údajů - formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, které stojí 200,- Kč.

Více informací o projektu Czech Point na: www.czechpoint.cz

Úřední deska

Záměr č. 18 na změnu výše nájmu ze Smlouvy o nájmu a provozování VaK pro veřejnou potřebu a centráln...
Vyvěšeno:
11.12.2018

Zubní pohotovost - aktuální rozpis služeb od 15.12.2018, sobota, neděle, svátek od 8 do 12 hodin...
Vyvěšeno:
11.12.2018

Oznámení 2. zasedání Zastupitelstva města Opočna 19.12.2018 od 18 hodin v Kodymově národním domě...
Vyvěšeno:
11.12.2018

Rozpočtové opatření R/12/2018
Vyvěšeno:
10.12.2018

Územní rozhodnutí č.j.: MUO 2119/2017/OV/DŠ/5 pro záměr "Posílení vodovodního řadu pro zásobová...
Vyvěšeno:
7.12.2018