CZ|EN|PL|DE
 

OpočnoČánka

Email Tisk PDF

Čánka leží 2 km jihozápadně od Opočna, obec je rozložena zčásti v rovině a zčásti v prudkém kopci (265-279 m n.m.). Délka obce je více než 1000 m. V okolí se zvedají mírné kopce (např. Chrastka 282 m n.m., Horka 281 m n.m., Vodětín 277 m n.m.), obcí protéká Dobříkovecký potok, který plní požární nádrž (bývalý rybníček) na návsi u kapličky. Dobříkovecký potok je asi 8 km dlouhý levostranný přítok Zlatého potoka – Staré řeky (dnes nazývané Jalový potok). Dobříkovecký potok pramení na Záhornici a protéká oborou, Dobříkovcem a Čánkou.

nebo Map

Počátky osídlení a původ názvu

První známky osídlení v katastru Čánky a Dobříkovce sahají do mladší doby kamenné, nálezy bronzových předmětů z lokality Pastviště dokládají přítomnost lidí v době tzv. lužické kultury.

Čánka se připomíná v roce 1390, kdy byla příslušenstvím opočenského panství, jehož tehdejší majitel Štěpán z Opočna ji postoupil pražské kapitule. Zda byla Čánka v majetku Matyáše Sokola z Čánky (r. 1403) a Petr Čana z Obědovic (r. 1417) nelze prokázat. Po husitských válkách měli Čánku v zástavě různí šlechtici (Ješek Hlaváč ze Žlebů do r. 1454, r. 1454 Václav z Valečova). Později Čánku spolu s dalšími církevními majetky v okolí Opočna získali do zástavního držení Trčkové. Tuto zástavu potvrdil v r. 1514 král Vladislav a v r. 1585 král Rudolf II. daroval tyto zastavené majetky Jaroslavovi Trčkovi z Lípy dědičně. Tím Čánka splynula s opočenským panstvím, jehož součástí zůstala až do r. 1848.

Na hrádku

Podle tradice v Čánce stávala tvrz, jejíž založení bývá přičítáno některému z výše uvedených příslušníků nižší šlechty, jejichž jméno nějak souvisí s Čánkou. Někteří autoři situují tvrz do nejvýše položené severní části vsi k domu čp. 32 (zbytky opevnění nejsou patrné, ale při přestavbě domu zde byly nalezeny pozůstatky starého sklepení a mince z doby Václava II.), jiní autoři lokalizují čáneckou tvrz do míst zvaných “Na hrádku” (jedná se vyvýšeninu jihozápadně od Opočna, vlevo od silnice do Čánky). V těchto místech byla na povrchu nalezena raně novověká keramika.

Převzato z publikace: Hrady, zámky a tvrze okresu Rychnov nad Kněžnou. 1998


Škola

Čánka byla původně přiškolena do Přepych, odkud pomocníci do Čánky docházeli a vyučovali v najatých místnostech v čp. 9, 31 a jinde. Roku 1791 byla Čánka přiškolena do Opočna, ale již r. 1795 se do Čánky přistěhoval za Zvole pokrývač Václav Potoček, který ovládal trivium a chtěl se stát učitelem. Po složení zkoušek ho opočenský vrchnostenský úřad jmenoval výpomocným učitelem. Václav Potoček pak učil 60 let čánecké děti číst, psát a počítat. Čánecká škola, která sloužila i pro Dobříkovec, se tak stala prakticky samostatnou, ale dozor nad vyučováním vykonával opočenský děkan. Náklady na vyučování si sousedé hradili sami, dávali učiteli oběd nebo nepatrnou náhradu - sobotales. Opočenská vrchnost mu dávala zdarma několik sáhů dřeva na topení.

Farní správa v Přepychách naléhala, aby se postavila škola v Mokrém pro Mokré, Čánku a Očelice. Ale čánečtí a očeličtí byli proti tomu a Čánka raději zůstala při Opočnu.

V roce 1855 se vyučovalo v obecní pastoušce. Obecní zastupitelstvo v Čánce požádalo okresní hejtmanství v Novém Městě nad Metují o povolení ke stavbě nové školy. Žádost byla zamítnuta.

Roku 1870 bylo upraveno placení školních přirážek podle daní. Čánečtí občané odepřeli platit Opočnu, proto do Čánky přijel oddíl vojska a zůstal zde tak dlouho, dokud nebyly dluhující přirážky zaplaceny.

Za starosty Jiřího Baše z čp. 4 se obecní zastupitelstvo na starostův návrh opět usneslo, přes reptání mnohých, aby byla v Čánce postavena škola. Nastaly spory o místo, kde by měla škola stát. Proto byla stavba odložena. Konečně bylo vybráno místo mezi čp. 5 a 6. Roku 1873 se započalo se stavbou školy. Stavbu vedl stavitel Václav Hrubý z Opočna. Stavělo se v režii obce. Nedostávající se peníze, asi 4 000 zlatých, zapůjčili ochotně někteří občané. Stavba byla úspěšně dokončena a vyučovat se v ní začalo 6.11. 1875.

Škola byla podle počtu docházejících dětí zpočátku dvoutřídní, později pětitřídní, pro absolvování vyšších tříd bylo nutno docházet do měšťanské školy v Opočně.

V 50. až 70. letech byla školní budova rekonstruována. Byla vybudována elektrická instalace, kompletní sociální zařízení a ústřední topení. Škola byla vybavena všemi potřebnými pomůckami. Kvůli nízkému počtu dětí byla v r. 1975 čánecká škola uzavřena. Školní budova sloužila ještě po 2 roky škole opočenské, poté budovu převzalo střední odborné učiliště zemědělské v Opočně. Nyní je objekt v soukromém vlastnictví.

Školu navštěvovalo: r. 1873 - 57 žáků, 1893 - 72 žáků, 1894 - 75 žáků.

Učitelé působící na čánecké škole 1795-1940

1795-1855 Václav Potoček
1855-1874 František Potoček
1874-1876 Jan Nosek
1876-1878 František Alois Sedláček
1878-1881 Edvard Weymann
1881-1886 Antonín Vepřek
1886-1893 Václav Michálek
1893-1924 Václav Sobotka
1926-1932 Josef Jeník
1932-1934 Ludmila Maryšková
1932 Jaroslav Drahorád
1932-1936 Marta Nováková
1934-1940 Božena Grimová
1936-1937 Ladislav Rešl
1937-1938 Věra Homolková
1938 Ferdinand Braun
1938-1940 Věra Říhová
1940-1945 František Novotný
1940-1941 Bohumil Vencl
1941-1942 Václav Vaněk
1942-1943 Václav Matuška
1944-1945 Miloslava Novotná
1945-1946 Božena Frimlová-Jelínková
1946-1975 Miroslav Švorc

Domácí nauky (od r. 1882) - neúplný seznam

1882-1892 Albína Pausarová
1892-1893 Anna Sklenářová
1893 Marie Javůrková-Vašků
1923-1924 Anna Sieglová
1924 Františka Bienerová
1924-1936 Emilie Petrová
1936-1938 Marie Rýdlová
1938-1940 Marie Rotterová
1945-1946 Zdeňka Špačková
1946-1947 Jiřina Flodrová
1946-1947 Drahomíra Červená
1949-1950 Emilie Svatošová-Hvězdová
1950-1951 Emilie Štěchová
V dalších letech nebyly domácí nauky vyučovány.


Zdroj:
FLESAR, Antonín. Popis historicko-archeologicko-statistický okresu Opočenského. Hradec Králové: nákl. vl., 1895 (Bisk. kniht.). 264 s.
100 let požárního sboru v Čánce. ZO - SPO Čánka 1985.

Úřední deska

Výběrové řízení na pracovníka turistického informačního centra
Vyvěšeno:
18.1.2019

Výběrové řízení na vedoucího odboru výstavby Městského úřadu Opočno
Vyvěšeno:
18.1.2019

Výroční zpráva za rok 2018 - poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu...
Vyvěšeno:
17.1.2019

Městský úřad Dobruška, stanovení přechodné úpravy provozu při provádění lokálních výsprav na silnicí...
Vyvěšeno:
16.1.2019

Záměr č. 1/2019
Vyvěšeno:
9.1.2019