CZ|EN|PL|DE
 

Opočno

 

Odstávka vody 30. 9. 2016

Technické služby města Opočna oznamují, že dnes 30. září  2016 od 9 do 13 hodin bude přerušena dodávka pitné vody v Čánce z důvodu opravy poruchy na vodovodním řadu. Děkujeme za pochopení.
 

BUDE PROBÍHAT REKONSTRUKCE KOMUNIKACE OPOČNO—DOBRUŠKA. POČÍTEJTE S DOPRAVNÍM OMEZENÍM

V době od 26. září do 7. prosince 2016 bude probíhat obnova živičného krytu silnice č. II/298 mezi Opočnem a Dobruškou. Práce budou prováděny střídavě v jedné polovině vozovky (délka řízeného úseku max. 650 m), doprava bude vedena kyvadlově volným jízdním pruhem. V pracovní době bude řízena pracovníky zhotovitele, mimo tuto dobu semafory. Počítejte proto s dopravními komplikacemi a možným zdržením.
 
 

PYTLOVÝ SBĚR PLASTŮ V OPOČNĚ

Město Opočno zavádí v průběhu října novou službu pro občany — pytlový sběr a svoz plastů na území Opočna a v městských částech Čánka a Dobříkovec! Svoz bude zajišťovat firma Marius Pedersen a.s. pravidelně jednou za dva týdny vždy v pondělí v sudé týdny. Jedná se o doplňkovou službu k zavedenému svozu těchto odpadů z kontejnerů umístěných na sběrných místech ve městě. Město chce tímto opatřením odlehčit stávající přeplněné kontejnerové síti separovaných odpadů a zvýšit výtěžnost této objemově nejfrekventovanější suroviny. Zájemci o tuto službu si mohou na podatelně Městského úřadu v Opočně vyzvednout zdarma pytle s logem firmy Marius Pedersen, a.s. (max. 5 pytlů na domácnost), do kterých mohou kromě plastů ukládat i tetrapacky. Označené pytle se sešlapaným odpadem budou ve svozové dny připraveny k odvozu a odloženy před domy na chodník nebo rabátka tak, aby nepřekážely a svozová firma k nim měla dobrý přístup. Svoz bude zahájen v pondělí 17. 10. 2016 a bude probíhat pravidelně v níže uvedených termínech.

Věříme, že se tato služba setká s příznivým ohlasem občanů a přispěje ke zlepšení kvality služeb v odpadovém hospodářství. Po vyhodnocení zkušeností s tímto sběrem bude následně rozhodnuto, zda se v něm bude pokračovat i v příštím roce.

Termíny pytlového svozu plastů: 17. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 11. 12. 12. a 26. 12. 2016
 
 

PODZIMNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU

2016-10-17--2016-10-27-OPOCNO-svoz-odpaduMěstský úřad Opočno a firma Marius Pedersen si vás dovolují upozornit, že sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v Opočně 22. října 2016. Od 17. do 27. října pak bude probíhat sběr objemného komunálního odpadu. Podrobnější informace a seznam sběrných stanovišť naleznete v příloženém letáku.
 
 

Od září se opět moštuje

2016-09-02--2016-10-26-OPOCNO-mostovaniČeský zahrádkářský svaz - Základní organizace Opočno oznamuje, že od září bude zahájen provoz moštárny ve Vodětíně. První příjem jablek bude v pátek 2. září 2016. Ten poslední pak 26. října 2016. Bližší informace získáte v přiloženém letáku.
 


Tipy na víkend 30. září - 2. řína 2016

logo_ic_100pxpátek
Divadelní soubor Jirásek z Týniště nad Orlicí předvede v 19:30 hodin v Kulturním 2016-10-01-NACHOD-dnypiva-945x1394centru v TÝNIŠTI NAD ORLICÍ hudební komedii z prostředí antického Řecka NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA. Vstupné je 100 Kč.


sobota
Na DEN A NOC OTEVŘENÉHO PIVOVARU vás zve pivovar v NÁCHODĚ. Tento den bude probíhat prohlídka pivovaru zdarma s ochutnávkou piva za dobrovolné vstupné. Rezervace na telefonu 732 154 955.
Celý článek...

Opočenské noviny 10/2016

Právě vychází říjnové číslo Opočenských novin. Než se objeví ve vašich schránkách, můžete si je prolistovat na webu.

Územní pracoviště finančních úřadů již vydávají přihlašovací údaje k evidenci tržeb

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj upozorňuje podnikatele a jejich zástupce, že od 1.9.2016 lze žádat o vydání přihlašovacích údajů potřebných pro evidování tržeb.

Získání přihlašovacích údajů je prvním a důležitým krokem k evidenci tržeb. Je důležité, aby podnikatele nebo jejich zástupci nenechali podání žádosti na poslední chvíli. Přestože jsou územní pracoviště na vydávání těchto údajů připravena, nemůžeme vyloučit případné fronty s blížícím se prosincem. Přijďte tedy včas!

Žádost o autentizační (přihlašovací) údaje k evidenci tržeb je možné podat pouze dvěma způsoby, a to buď elektronicky, prostřednictvím Daňového portálu (EPO žádost) s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky (tj. s ověřenou identitou osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky), nebo osobně (ústně do protokolu) na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu v době úředních hodin (pondělí a středa od 8-17 hod, v úterý a ve čtvrtek od 8-15.30 hod a v pátek od 8-14 hodin). 

Ostatní způsoby podání žádosti, např. podepsané ZAREP či zaslané prostřednictvím datové schránky nejsou podporované zákonem.

Od 1.12.2016 nastupuje první fáze evidence tržeb a evidovat budou podnikatelé s NACE činností ubytovací a stravovací služby (více informací na www.etrzby.cz). V působnosti Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj by mělo v této první fázi začít evidovat cca 11 tisíc fyzických osob a cca 2 300 právnických osob. Za prvních čtrnáct dní bylo správci daně v Královéhradeckém kraji vydáno 190 přihlašovacích údajů.

Romana Barešová, tisková mluvčí FÚ pro Královéhradecký kraj

Kniha rozhovorů a čestné občanství Opočna pro jubilanta a Miloně Čepelku

milon-cepelkaRychnovský deník, 22. 9. 2016 - OpočnoKřest knihy Nedělňátko aneb s Cimrmanem v zádech. Nevšední knihu vydalo nakladelství Vyšehrad k letošním Čepelkovým osmdesátinám – narodil se totiž první podzimní den roku 1936 v obci Pohoří na Rychnovsku. Vzápětí, už v pouhých šesti týdnech jeho věku, se ale rodiče přestěhovali do Opočna, jež dnes považuje za svůj domov. Když se tedy v tomto případě spojí datum narození, nová kniha a Opočno, je to důvod k setkání a malé oslavě (pompézní akce prý totiž nemá v oblibě).

Uskuteční se 23. září v komorním prostředí Mariánského kostelíka v Opočně za osobní účasti „hlavního hrdiny", dále publicisty Aleše Palána a zástupců vydavatelství Vyšehrad, kteří budou besedovat nad stránkami Nedělňátka a knihu podepisovat. Vedení opočenské radnice při té příležitosti udělí Miloni Čepelkovi čestné občanství. Stane se tak velice symbolicky přesně v den jeho kulatých narozenin a ve městě, kam se jako domů celý život rád vrací.

Celý článek na webu Rychnovského deníku.Stavba obchvatu Opočna – informace září 2016

Po delší době si Vás opět dovolím informovat o aktuálních krocích, které souvisí s přípravnou výstavby přeložky komunikace II/298, tzv. obchvatu města.

Mezi nejdůležitější informace patří určitě ta, že se podařilo dohledat vlastníka posledního pozemku, který je dotřený stavbou obchvatu. Kvůli této záležitosti museli zástupci investora cestovat až do Vídně. Vše záleží na vídeňském soudu, aby dohledal potřebné podklady pro převod pozemku na žijící oprávněnou vlastnici a tím by neměly majetkoprávní vztahy bránit vydání stavebního povolení.

Dalším důležitým krokem k vydání stavebního povolení a zahájení stavby je příprava vyvolané investice, kterou je mimoúrovňové křížení stávající cyklostezky s trasou obchvatu. Tato investice, která se předběžně odhaduje na 8 mil. Kč, bude připravována ve spolupráci s městem Opočnem. Město pořídí na své náklady vypracování projektové dokumentace a zajistí vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Následně převezme tyto doklady Královéhradecký kraj, jako investor stavby obchvatu a stavbu „lávky“ na své a dotační náklady zrealizuje. Po vydání kolaudačního rozhodnutí bude lávka předána do majetku města Opočna. Aby byly tyto kroky ošetřeny i smluvně, byla uzavřena plánovací smlouvy mezi městem Opočnem a Královéhradeckým krajem.

Celý článek...

Most na Švamberku bude kvůli opravě uzavřen. Pro pěší vznikne provizorní lávka

svamberk_mostV roce 2013 byla provedena tzv. hlavní mostní prohlídka kamenného mostu přes koryto Zlatého potoka propojujícího lokalitu Švamberk s Podkostelím. Z prohlídky vyplynulo, že bude nezbytná celková obnova této kulturní památky, zapsané v ústředním seznamu kulturních památek pod reg. č. 13966/6-4746. Proto byla následně pořízena projektová dokumentace na opravu mostu a zahájení opravy mostu pak zahrnuto do rozpočtu města na rok 2016.

Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo se společností SART-stavby a rekonstrukce a.s., se sídlem Uničovská 2944/1B, Šumperk s tím, že zakázka o celkovém objemu 1.794.053 Kč bez DPH bude rozdělena do dvou etap. S ohledem na specifickou stavbu je ale se zhotovitelem jednáno o možnosti realizovat záměr v jedné etapě. S opravou mostu je spojeno i rozebrání jeho vrchní části, a to prakticky až na klenby mostních oblouků, což je důvodem k nezbytnosti úplného uzavření provozu na mostě.

Celý článek...

Informace ke kontrolám kotlů

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).

V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou obecní úředníci chtít doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 000 Kč.

Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě.

Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů.

Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na odkaze: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Korzet? Utrpení i krása

rk-korzety-opocno16_denik-630Rychnovský deník, 10. 9. 2016 - Opočno - Potraty způsobné korzetem? I ty, kdo si nechtějí tento fakt připustit, určitě přesvědčila Alena Zvolánková při sobotním programu, který proběhl v opočenském zámku. Přednáška s názvem „Korzet 400 let utrpení pro krásu" přilákala nečekané množství diváků, kteří se skvěle pobavili, ale také získali množství informací. Třeba o tom, že korzety v minulosti zavinily nejen množství potratů, ale že často způsobily i deformace kostry. Opočenský zámek se vydal cestou nekomerční, nabízí programy vzdělávací, ovšem zábavnou formou. A to, že se zájem o ně zvyšuje (v sobotu bylo plno), je pro organizátory tou nejlepší motivací. „Děkujeme všem divákům za jejich zájem a slibujeme, že se mohu již teď těšit do Opočna na Dny evropského dědictví 2017," vzkazují z opočenského zámku. (dm)

Článek na webu Rychnovského deníku.

Město Opočno vrací majetek státu, ten jej zdarma předá lidem

uzsvm-pozemkywww.uzsvm.cz, 1. 9. 2016 - Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Rychnově nad Kněžnou dořešilo vrácení 26 pozemků do vlastnictví České republiky od města Opočna.

​Na základě žádosti občanů města Opočna bylo prověřeno, zda došlo k oprávněnému nabytí vlastnictví městem Opočnem podle zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. Pracovníci ÚZSVM ujistili, že majetek byl a je dodnes zastavěn stavbami bytových družstev, nebo tvořil s těmito stavbami funkční celek. V důsledku toho nebyla naplněna jedna z podmínek pro převod pozemků na město, tudíž fakticky nemohlo dojít k přechodu pozemků do vlastnictví města Opočna.

Celý článek...

Areál Kapucínského kláštera v Opočně je v rukou Královéhradeckého kraje

klasterwww.uzsvm.cz, 31. 8. 2016 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) předal na základě rozsudku Nejvyššího soudu České republiky areál Kapucínského kláštera v Opočně Královéhradeckému kraji. Nejvyšší soud zrušil verdikty nižších soudů a potvrdil legitimitu přechodu vlastnictví. Šlo o přelomový rozsudek v rámci církevních nároků.

Celý článek na webu uzsvm.cz.

Výsadby zeleně v Podzámčí

Město Opočno neuspělo s žádostí o dotaci na plánovanou regeneraci vybrané zeleně ve městě, zahrnující obnovu stromořadí podél Nádražní ulice, v  Podzámčí u mlékárny a dosadby v lokalitě U Broumaru. Jako náhradní akci proto připravuje realizaci projektu Ing. Lenky Hladíkové „Výsadba izolačního pásu zeleně podél Zlatého potoka v Podzámčí v Opočně”.

Celý článek...

Stránka 1 z 2

Nenechte si ujít!

Fotbalový nábor, září-říjen 2016
Fotbalový nábor, září-říjen 2016
Fotbalový nábor, září-říjen 2016
Týden knihoven, 3.-6. 10. 2016
Týden knihoven, 3.-6. 10. 2016
Týden knihoven, 3.-6. 10. 2016
Stanislav Kubín - Lahodná vteřina, 4. 10. 2016
Stanislav Kubín - Lahodná vteřina, 4. 10. 2016
Stanislav Kubín - Lahodná vteřina, 4. 10. 2016
49. setkání sokolníků, 5.-8. 10. 2016
49. setkání sokolníků, 5.-8. 10. 2016
49. setkání sokolníků, 5.-8. 10. 2016
Miloň Čepelka, jak ho neznáme - 9. 10. 2016
Miloň Čepelka, jak ho neznáme - 9. 10. 2016
Miloň Čepelka, jak ho neznáme - 9. 10. 2016
Opočenský divadelní podzim, říjen/listopad 2016
Opočenský divadelní podzim, říjen/listopad 2016
Opočenský divadelní podzim, říjen/listopad 2016
Hokej - nábory, od 15. 10. 2016
Hokej - nábory, od 15. 10. 2016
Hokej - nábory, od 15. 10. 2016
Svoz odpadu, 17.-27.10.2016
Svoz odpadu, 17.-27.10.2016
Svoz odpadu, 17.-27.10.2016
Guarneri Trio Prague, 23. 10. 2016
Guarneri Trio Prague, 23. 10. 2016
Guarneri Trio Prague, 23. 10. 2016
S penězi v každém věku, od 3. 11. 2016
S penězi v každém věku, od 3. 11. 2016
S penězi v každém věku, od 3. 11. 2016
Muži a ženy - o čem vlastně sní, 21. 11. 2016
Muži a ženy - o čem vlastně sní, 21. 11. 2016
Muži a ženy - o čem vlastně sní, 21. 11. 2016

Úřední deska

Pytlový sběr plastů v Opočně
Vyvěšeno:
29.9.2016

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na služby"Sběr, třídění, svoz a odstraňování komunál...
Vyvěšeno:
27.9.2016

Smlouva o poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Opočno č. 131/2016
Vyvěšeno:
26.9.2016

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - informace k vydávání přihlašovacích údajů k evidenci tržeb...
Vyvěšeno:
23.9.2016

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Opočno
Vyvěšeno:
22.9.2016